Porodični zakon

Prema Porodičnom zakonu, usvojenje se zasniva odlukom organa starateljstva, a dete se može usvojiti ako je to u njegovom najboljem interesu. Porodični zakon reguliše i koji su uslovi za usvojenje deteta u Republici Srbiji, ko može usvojiti dete, a ko na to nema pravo:

1. Usvojiti se može samo maloletno dete

2. Ne može se usvojiti dete pre nego što navrši treći mesec života

3. Ne može se usvojiti maloletno dete koje je steklo potpunu poslovnu sposobnost

4. Usvojiti se može dete koje nema žive roditelje

5. Usvojiti se može dete čiji roditelji nisu poznati ili je nepoznato njihovo boravište

6. Usvojiti se može dete čiji su roditelji potpuno lišeni roditeljskog prava

7. Usvojiti se može dete čiji su roditelji potpuno lišeni poslovne sposobnosti

8. Usvojiti se može dete čiji su se roditelji saglasili sa usvojenjem

9. Ne može se usvojiti krvni srodnik u pravoj liniji, a od srodnika u pobočnoj liniji rođeni brat ili sestra, odnosno brat ili sestra po ocu ili majci

10. Ne može se usvojiti dete koje je već usvojeno

11. Supružnik ili vanbračni partner usvojitelja može usvojiti njegovo ranije usvojeno dete

12. Staratelj ne može usvojiti svog štićenika

13. Dete se može usvojiti samo uz saglasnost roditelja

14. Roditelj daje saglasnost za usvojenje sa označavanjem ili bez označavanja usvojitelja

15. Roditelj ne može dati saglasnost za usvojenje pre nego što dete navrši drugi mesec života

16. Roditelj može povući saglasnost za usvojenje u roku od 30 dana od dana kada je dao saglasnost

17. Razlika u godinama između usvojitelja i usvojenika ne može biti manja od 18 niti veća od 45 godina

18. Izuzetno, ministar nadležan za porodičnu zaštitu može dozvoliti usvojenje licu koje je starije od usvojenika manje od 18 godina ili licu koje je starije od usvojenika više od 45 godina ako je takvo usvojenje u najboljem interesu deteta

19. Usvojiti može samo lice za koje je utvrđeno da ima lična svojstva na osnovu kojih se može zaključiti da će roditeljsko pravo vršiti u najboljem interesu deteta

* Saglasnost roditelja za usvojenje nije potrebna u sledećim situacijama:

1. Ako je roditelj potpuno lišen roditeljskog prava

2. Ako je roditelj lišen prava da odlučuje o pitanjima koja bitno utiču na život deteta

3. Ako je roditelj potpuno lišen poslovne sposobnosti

* Ako je dete pod starateljstvom, saglasnost za usvojenje daje njegov staratelj.

* Sa usvojenjem mora da se saglasi dete koje je navršilo 10. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje.

* Ko ne može usvojiti dete:

1. Lice koje je potpuno ili delimično lišeno roditeljskog prava

2. Lice koje je potpuno ili delimično lišeno poslovne sposobnosti

3. Lice obolelo od bolesti koja može štetno delovati na usvojenika

4. Lice osuđeno za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv braka i porodice, protiv polne slobode i protiv života i tela

* Bračni status usvojitelja:

1. Usvojiti mogu supružnici ili vanbračni partneri zajedno

2. Nezavisno od stava 1 ovog člana, može usvojiti lice koje je supružnik ili vanbračni partner roditelja deteta

3. Izuzetno, ministar nadležan za porodičnu zaštitu može dozvoliti usvojenje i licu koje samo živi ako za to postoje naročito opravdani razlozi

* Priprema usvojitelja:

1. Usvojiti može samo lice koje je pripremljeno za usvojenje po posebnom programu, osim ako ne usvaja supružnik ili vanbračni partner roditelja odnosno usvojioca deteta

2. Program pripreme za usvojenje propisuje ministar nadležan za porodičnu zaštitu

* Državljanstvo usvojitelja:

Strani državljanin može usvojiti dete pod uslovom:

1. da se ne mogu naći usvojitelji među domaćim državljanima – smatraće se da se usvojitelji ne mogu naći među domaćim državljanima ako je prošlo više od godinu dana od dana unošenja podataka o budućem usvojeniku u Jedinstveni lični registar usvojenja

2. da se ministar nadležan za porodičnu zaštitu saglasio sa usvojenjem – izuzetno, ministar nadležan za porodičnu zaštitu može dozvoliti usvojenje stranom državljaninu i pre isteka roka iz stava 2 ovog člana ako je to u najboljem interesu deteta

II DEJSTVA USVOJENJA

* Odnos usvojenika i usvojitelja:

Usvojenjem se između usvojenika i njegovih potomaka i usvojitelja i njihovih srodnika zasnivaju jednaka prava i dužnosti kao između deteta i roditelja odnosno drugih srodnika.

* Odnos usvojenika i roditelja:

1. Usvojenjem prestaje roditeljsko pravo roditelja, osim ako dete ne usvaja supružnik ili vanbračni partner roditelja deteta

2. Usvojenjem prestaju prava i dužnosti deteta prema njegovim srodnicima, te prava i dužnosti srodnika prema njemu

III PRESTANAK USVOJENJA

*Način prestanka usvojenja:

1. Usvojenje prestaje poništenjem, ako je ništavo ili rušljivo

2. Usvojenje se ne može raskinuti

*Ništavost usvojenja:

Ništavo je usvojenje prilikom čijeg zasnivanja nisu bili ispunjeni uslovi za njegovu punovažnost predviđeni ovim zakonom.

* Rušljivost usvojenja

Rušljivo je usvojenje prilikom čijeg zasnivanja je saglasnost za usvojenje data pod prinudom ili u zabludi.

* Posledice prestanka:

Nakon prestanka usvojenja o staranju nad detetom odlučuje organ starateljstva.