Opšta politika zaštite privatnosti i podataka

U Opštoj politici o zaštiti privatnosti i podataka Usvojeni roditelji (u nastavku “ova politika”) možete da pronađete sve važne podatke koji se odnose na našu upotrebu podataka o ličnosti naših korisnika i kupaca, bez obzira na kanale ili sredstva (onlajn ili uživo) koje koristite u komunikaciji sa nama.

Ako želite da dobijete informacije o načinu na koji koristimo kolačiće i slična sredstva koja se mogu instalirati na uređajima naših kupaca i korisnika, preporučujemo Vam da pogledate Politiku o kolačićima.

Usvojeniroditelji.rs je transparentan po pitanju toga šta radi sa Vašim podacima o ličnosti.

Da bismo Vam pomogli da razumete šta podrazumeva naš način korišćenja Vaših podataka, kao i prava koja vam sleduju u vezi sa Vašim podacima obezbeđujemo Vam trajnu dostupnost svih informacija koje su priložene u ovoj Politici, koje možete da proverite kada god Vam bude potrebno.

Usvojeni roditelji poštuje Vašu privatnost. Kao kupac ili korisnik Usvojeni roditelji imate pravo na zaštitu ličnih podataka: imena, adrese, telefonskog broja, adrese e-pošte i drugih podataka kao što su, IP adresa, geolokacijski podaci i sl.

U ovoj Politici opisuje se postupak prikupljanja Vaših ličnih podataka i svrha u koju se oni prikupljaju, način korišćenja Vaših ličnih podataka, sa kim se Vaši lični podaci dele, kako se štite i koje su Vaše mogućnosti u opsegu zaštite ličnih podataka.

Ova Politika se odnosi na obradu Vaših ličnih podataka u okviru različitih usluga, alata, aplikacija, webmesta, portala, (internet) promocija, marketinških akcija, sponzorisanih platformi na društvenim medijima itd., koje pružamo ili kojima upravljamo mi ili treća strana u naše ime.

Ova politika sadrži opšta pravila i objašnjenja. Za određene usluge, alate, aplikacije, web-mesta, portale, (internet) promocije, marketinške akcije, sponzorisane platforme na društvenim medijima, itd., koje nudi Usvojeni roditelji ili njima upravlja treća strana u ime Usvojeni roditelji, ova Politika može da se dopunjava posebnim, odvojenim obaveštenjima o zaštiti privatnosti. O tim posebnim obaveštenjima o zaštiti privatnosti obavestićemo Vas na primeren način svaki put kada prikupljamo Vaše lične podatke u gore navedenim aktivnostima (na primer na web-mestima, portalima, pojedinačnim komunikacijskim uslugama, e-novostima, podsetnicima, istraživanjima, ponudama, događajima, itd.).

Ova Politika se primenjuje na sve Vaše lične podatke, koje prikuplja Udruženje Usvojeni Roditelji, Ljubiše Miodragovića 14/17, Beograd, i/ili  ovlašćeni saradnici Usvojeni roditelji, zajedno navedeni u ovoj Politici kao „Usvojeni roditelji“, „mi“, „nas“ i „naš“.

GARANCIJA PRIVATNOSTI

Usvojeni Roditelji seobavezuje da će čuvati privatnost i tajnost ličnih podataka svih svojih korisnika, u skladu sa Zakonom o Elektronskoj Trgovini (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 41/2009)  i svim ostalim zakonodavnim normama iz područja zaštite ličnih podataka.

Svi zaposleni u Usvojeni Roditelji i njegovi poslovni partneri obavezani su gore navedenim zakonskim normama da poštuju načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka. Udruženje Usvojeni roditelji zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog Sajta da bi lakše i efikasnije izašao u susret Vašim zahtevima ili potrebama. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanim na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Usvojeni Roditelji prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su potrebni za naše poslovanje, kao što su Ime, Prezime, Adresa, Telefon, Email,  i u nekim slučajevima IP adresa. Redovno dajemo korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke u svakom momentu da li žele ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje (newsletter, viber, SMS i drugo).

Lični podaci kupaca čuvaju se na sigurnom mestu i dostupni su samo ovlašćenim zaposlenima Udruženja Usvojeni Roditelji kojima su ti podaci nužni za pružanje kvalitetne usluge i podrške našim kupcima.

Usvojeni roditelji garantuje da uvid u lične podatke korisnika naše Web prodavnice ili njihovu upotrebu od strane trećih lica nikada neće dozvoliti bez prethodne izričite saglasnosti korisnika. Ovo se ne odnosi na eventualne zahteve za uvid u navedene podatke koji Udruženju Usvojeni roditelji budu upućeni od strane ovlašćenih službi vlasti Republike Srbije, za potrebe kontrole poslovanja ili u druge zakonom propisane svrhe.

 1. Ko je odgovoran za obradu Vaših ličnih podataka?
  Za obradu Vaših ličnih podataka na sajtu usvojeniroditelji.rs odgovoran je: Udruženje Usvojeni Roditelji, Beograd, Ljubiše Miodragovića 14/17
 2. Kome se možete obratiti ako imate pitanja ili zahtev u pogledu ličnih podataka?
  Imenovali smo lice i odredili posebnu kontakt adresu za zaštitu ličnih podataka koja obrađuje Vaša pitanja ili zahteve u vezi s ovom politikom ili posebnim obaveštenjem o zaštiti privatnosti, o Vašim ličnim podacima i njihovoj obradi. Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava na temelju ove politike možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka – Email: info@usvojeniroditelji.rs
  Udruženje Usvojeni Roditelji, Ljubiše Miodragovića 14/17, 11000 Beograd, sa napomenom „Kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka

Osnovna načela upotrebe Vaših ličnih podataka:

Cenimo poverenje koje nam ukazujete tako što nam poveravate Vaše lične podatke i obavezujemo se da ćemo ih uvek obrađivati na pošten, transparentan i siguran način.

Ključna načela koja Usvojeni roditelji poštuje pri obradi ličnih podataka su sledeća:

 1. Zakonitost:
  Lične podatke prikupljaćemo na pošten, zakonit i transparentan način.
 2. Najmanji opseg ličnih podataka (minimizacija):
  Prikupljanje ličnih podataka ograničićemo na one koji su prikladni i potrebni za svrhu u koju su prikupljeni.
 3. Ograničenje svrhe:
  Lične podatke prikupljaćemo samo u određene, eksplicitne i legitimne svrhe i nećemo ih obrađivati na način koji nije u skladu sa tom svrhom.
 4. Tačnost:
  Osiguraćemo tačnost i ažurnost ličnih podataka.
 5. Sigurnost i zaštita ličnih podataka:
  Sprovodićemo tehničke i organizacione mere za osiguranje odgovarajućih nivoa zaštite podataka uzimajući u obzir, između ostalog, prirodu Vaših ličnih podataka koje treba zaštiti. Te mere predviđaju sprečavanje bilo koje vrste neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, slučajnog ili namernog uništavanja ili slučajnog gubitka ili izmene i drugih nezakonitih oblika obrade.
 6. Pristup i ispravke:
  Vaše lične podatke obrađivaćemo poštujući Vaša prava da od rukovaoca možete zahtevati pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, prava na prigovor, pritužbu Povereniku kao i prava na prenosivost podataka sve u skladu sa Zakonom.
 7. Ograničenje čuvanja:
  Vaši lični podaci čuvaće se u skladu sa važećim zakonskim propisima o zaštiti ličnih podataka i samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni, osim ukoliko ranije ne podnesete zahtev za brisanje ili opozovete saglasnost za obradu. Davanje podataka o ličnosti u ovom slučaju nije zakonska niti ugovorna obaveza niti je neophodan uslov za zaključenje ugovora.
 8. Zaštita ličnih podataka pri posredovanju trećim osobama:
  Osiguraćemo prosleđivanje ličnih podataka trećim osobama i obradu od treće strane u skladu sa važećim zakonodavstvom i sa odgovarajućim ugovornim merama zaštite.
 9. Zakonitost neposrednog marketinga i kolačića:
  Slanje promotivnih materijala i postavljanje kolačića odvijaće se u skladu sa važećim zakonodavstvom.

IIObrada Vaših ličnih podataka: koje podatke prikupljamo i po kojoj pravnoj osnovi:

Uvek ćete biti jasno obavešteni koje lične podatke prikupljamo. Te informacije ćemo vam predočiti uz odvojeno obaveštenje o zaštiti privatnosti koje će biti uključeno u određene usluge.

U skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka možemo da obrađujemo Vaše lične podatke:

 • ako ste dali saglasnost za određene svrhe obrade (kao što su navedene u obaveštenju o zaštiti privatnosti koje se odnosi na određenu obradu). U svakom trenutku imate pravo da povučete svoju saglasnost bez navođenja razloga;
 • ako je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za ispunjenje uslova ugovora čija ste ugovorna stranka;
 • ako takvom obradom sledimo legitimne interese, npr. Usvojeni roditelji može određene lične podatke da obrađuje u svrhu sprečavanja zloupotrebe, odnosno prevare, pri utvrđivanju prava na temelju garancije, kako bi u određenim primerima proverila Vaše zadovoljstvo njenim proizvodima i uslugama. O legitimnim interesima obavestićemo Vas u obaveštenju o zaštiti privatnosti povezanoj sa tom posebnom obradom;
 • ako je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obaveza, npr. prilikom kupovine, (plaćanje, mesto i datum preuzimanja, itd.), reklamacije, vraćanje proizvoda kupljenih na daljinu, ostvarivanja drugih prava potrošača po osnovu nesaobraznosti ili garancije.

U koje svrhe obrađujemo Vaše lične podatke i oblikovanje profila

Lične podatke obrađujemo samo u određene, izričito potvrđene i legitimne svrhe i nećemo ih obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama.

Briga o tačnosti i ažurnosti Vaših ličnih podataka

Važno nam je da su Vaši podaci uvek tačni i ažurirani. Obavestite nas o svim promenama ili greškama u našim zapisima Vaših ličnih podataka tako što ćete nas kontaktirati preko kontakt osobe za zaštitu ličnih podataka. Odredićemo razumne mere da se svi netačni ili neažurirani lični podaci izbrišu ili isprave.

Pristup Vašim ličnih podacima

Imate pravo pristupa svojim ličnim podacima koje obrađujemo i ako su Vaši lični podaci netačni ili nepotpuni možete da zahtevate ispravku ili brisanje ličnih podataka.

Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke

Vaše lične podatke čuvamo u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka, samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju obrađujemo Vaše lične podatke, u razdoblju koje je određeno zakonom ili u razdoblju koje je potrebno za ispunjavanje uslova ugovora, uključujući zahteve za garancijom i moguće zahteve.

Lične podatke koje obrađujemo na osnovu Vašeg ličnog dopuštenja čuvamo trajno, do Vašeg opoziva, osim ako je ranije već postignuta svrha u koju su lični podaci prikupljeni.

III Zaštita Vaših ličnih podataka

Sprovodimo tehničke i organizacione sigurnosne mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke od ilegalnog ili neovlašćenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili uništavanja. Navedene mere se sprovode uzimajući u obzir našu IT infrastrukturu, potencijalni uticaj na Vašu privatnost i troškove izvođenja i u skladu sa trenutnim standardima i praksom u području zaštite podataka.

Obradu Vaših ličnih podataka poverićemo samo onim ovlašćenim osobama (trećoj strani) koje poštuju navedene tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka.

Osiguranje zaštite podataka znači brigu o poverljivosti, celovitosti i dostupnosti Vaših ličnih podataka.

 1. Poverljivost: Vaše lične podatke zaštitićemo od nedopuštenog otkrivanja trećim stranama.
 2. Celovitost: Vaše lične podatke zaštitićemo od promena neovlašćenih trećih strana.
 3. Dostupnost: Pobrinućemo se da Vašim ličnim podacima mogu pristupiti samo ovlašćene osobe kada je to potrebno.

Naši sigurnosni postupci uključuju: zaštitu pristupa, sisteme za sigurnosno kopiranje, nadzor, revizije i održavanje, upravljanje sigurnosnim incidentima i kontinuirano poslovanje, itd.

IV Vaše mogućnosti i prava

Želimo da budemo što transparentniji, pa Vam stoga nudimo mogućnost odabira načina na koji želite da upotrebljavamo Vaše lične podatke.

Vaše mogućnosti odabira načina kontaktiranja

Dostupne su vam razne mogućnosti odabira načina na koji želite da Vas kontaktiramo odnosno preko kog kanala (na primer, e-pošte, pošte, društvenih mreža, telefona, servisa za slanje poruka…). Ovo ćete moći da odaberete ostavljanjem svojih kontakt podataka na adekvatnom formularu, prilagođavanjem postavki privatnosti na odgovarajućem uređaju ili ažuriranjem korisničkog profila ili naloga sledeći uputstva za odjavu navedene u obaveštenju. Ako ste ostavili više kontakt podataka, bez izričitog biranja načina odnosno kanala kontaktiranja, primaćete naše promotivne i druge poruke na način koji je uobičajen u odnosu na publikaciju, sve u okviru dopustivih zakonskih okvira.

Vaši lični podaci

Uvek nas možete kontaktirati putem kontakt osobe za zaštitu ličnih podataka (pogledajte poglavlje „Kome se možete obratiti ako imate pitanja ili zahteve?“) ako želite da saznate koje Vaše lične podatke obrađujemo i izvor tih podataka. U određenim uslovima imate pravo da primite lične podatke koje ste nam prosledili, u najčešće upotrebljavanom strukturisanom čitljivom obliku, kao i pravo da prosledite te lične podatke bilo kojoj trećoj strani po svom izboru.

Ispravke

Ako u ličnim podacima pronađete grešku ili ako vam se čini da podaci nisu potpuni ili tačni, možete zatražiti ispravku ili dopunu.

Ograničenje obrade

Imate pravo da zahtevate ograničenje obrade svojih ličnih podataka.

Vaši prigovori

Možete da prigovorite obradi svojih ličnih podataka u svrhu neposrednog marketinga (ako želite, možete nas obavestiti preko kog kanala i koliko često želite da Vas kontaktiramo) ili da se Vaši lični podaci prosleđuju trećim osobama u tu svrhu. Saglasnost možete povući pismenom izjavom, odnosno obaveštenjem koje nam šaljete e-poštom na kontakt osobu za zaštitu ličnih podataka ili na drugi način objavljen na www.usvojeniroditelji.rs

Odbijanje pristanka na obradu ličnih podataka ne nosi sa sobom negativne posledice ili sankcije i u potpunosti je dobrovoljno. Međutim, postoji mogućnost da nakon otkazivanja pristanka na obradu ličnih podataka Projuris neće moći da pruži korisniku pojedinačne ili više svojih usluga koje se ne mogu pružati bez upotrebe ličnih podataka. Imate i pravo na pritužbu Povereniku u skladu sa zakonom.

Brisanje

Osim toga od nas možete zatražiti da izbrišemo sve Vaše lične podatke (osim u određenim slučajevima, npr. za potrebe dokazivanja transakcije ili ako je to potrebno zbog usklađenosti sa zakonskim propisima).

Pravne informacije:

Usvojeni roditelji može ova pravila promeniti u bilo kojem trenutku. Ova pravila možete proveravati na našoj internet stranici i na taj način saznati više o promenama.

Odredbe ovih pravila dopunjavaju i ne poništavaju zakonodavne odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila i zakonodavnih odredbi iz područja zaštite ličnih podataka primenjuju se zakonodavne odredbe.