Koraci do podobnosti

Da bi usvojiteljski par ili pojedinac* bio uzet u razmatranje za usvojenje deteta, najpre mora biti u Jedinstvenom registru potencijalnih usvojitelja.

Prva faza usvojenja je procena podobnosti potencijalnih usvojitelja, koju prate sledeći koraci:

  • Predaja molbe i dokumentacije u nadležan Centar za socijalni rad
  • Formiranje stručnog tima za procenu podobnosti od strane CSR
  • Susreti sa psihologom, pedagogom, pravnikom u centru
  • Poseta stručnog tima u vašem domu
  • Priprema usvojitelja po posebno propisanom programu (Škola roditeljstva)
  • Sačinjavanje izveštaja o usvojiteljskom paru, procena se vrši za svakog pojedinačno (muž i žena imaju svoje procene posebne procene koje zajedno čine procenu usvojiteljskog para)
  • Izjašnjavanje potencijalnih usvojitelja o karakteristikama deteta/dece koju žele usvojiti
  • Slanje obrađene dokumentacije od strane CSR u Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju gde se vrši provera  (slanje vrši centar nadležan za vas, a nakon svih realizovanih prethodnih koraka
  • Upis u Jedinstveni registar usvojitelja koji je u nadležnosti Ministarstva za brigu o porodici i demografiju

Upisom u registar dobijate mogućnost da budete kontaktirani za potencijalno usvojenje konkretnog deteta.

* Decu mogu da usvajaju i samci, s tim što im je neophodna dozvola Ministra.