Konačno usvojenje

Nakon uspešne adaptacije donosi se Rešenje o usvojenju koje se uručuje na svečani način lično usvojiteljima i staratelju usvojenika.  Na osnovu ovog rešenja podaci o roditeljima zamenjuju se podacima o usvojiteljima u Matičnim knjigama rođenih.

Detetu se može promeniti prezime prema prezimenu jednog ili oba usvojitelja.

Potrebno je zatim preuzeti izvod iz Matične knjige rođenih i izvod o državljanstvu deteta. Izvode zajedno sa Rešenjem o usvojenju predajete Policijskoj Upravi radi promene prebivališta deteta (uzeti potvrdu o prebivalištu). Takođe tu možete podneti i zahtev za izradu pasoša deteta.

Sledeća izmena tiče se zdravstvene knjižice, potrebno je u RFZO izmeniti podatke te podneti zahtev za izradu nove knjižice. Takođe dete prelazi na zdravstveno osiguranje usvojitelja, gde je potrebno da jedan od njih dostavi poslodavcu izvod iz Matične knjige rođenih na osnovu čega će se izvršiti prijava na obavezno osiguranje. U nadležni Dom zdravlja treba prebaciti zdravstveni karton deteta.

Ovde se završava papirološki deo usvojenja. Zvanično ste roditelji!

Ipak usvojenje se ovde ne završava, ono vas prati kao deo vas i vašeg deteta.

Iako dete može izvršiti uvid u svoj dosije kada poraste (po zakonu sa navršenih 15.godina ima pravo da traži uvid u svoju dokumentaciju koja se nalazi u CSR) i potražiti svoje biološko poreklo, treba mu skladno uzrastu govoriti o usvojenju od početka.

  • Naša deca su voljena, dugo čekana i željena
  • Dom će dete uvek imati tamo gde je iz srca rođeno
  • Mama i tata će pružiti ljubav, podršku i jedina naknada za njih je sreća njihovog deteta
  • Niko ne može ukrasti ljubav